Nie ma produktów do porównania.

0

Nie masz żadnych produktów na liście życzeń.

Twój koszyk
0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Podsuma: 0,00 zł

Gwarancja I Zwroty

REKLAMACJE I ZWROTY

1.      Jeżeli po wydaniu towaru lub w trakcie jego użytkowania Kupujący stwierdzi, że towar posiada wady fizyczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych (gwarancji), bezpośrednio u producenta, we wskazanych w karcie gwarancyjnej punktach serwisowych (dotyczy towarów objętych gwarancją producenta) lub złożyć reklamację do Sprzedawcy. W celu złożenia reklamacji do Sprzedawcy, należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni licząc od dnia wniesienia reklamacji skutecznej, tj. zawierającej kompletne dane jw. oraz opis przedmiotu reklamacji i ewentualnie niezbędne dokumenty do jej rozpatrzenia.

2.      Sprzedawca informuje, że Kupujący może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

3.      Ewentualne ubytki lub uszkodzenia towaru powstałe podczas przewozu, dające się z zewnątrz zauważyć, należy zgłosić w momencie odbioru przesyłki, przed podpisaniem listu przewozowego kurierowi FEDEX i spisać protokół szkodowy oraz skontaktować się ze Sprzedawcą. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej ubytków lub uszkodzeń powstałych podczas przewozu, dających się z zewnątrz zauważyć, jest spisanie w momencie odbioru protokołu szkodowego (szczegółowo opisującego stan przesyłki i ewentualne przyczyny szkody) oraz przesłanie oryginału dokumentu na adres do korespondencji Sprzedawcy: FHU ROBMEX ul.sołtyka 12 31-529  Kraków. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni licząc od dnia wniesienia reklamacji skutecznej, tj. zawierającej kompletne dane jw. oraz opis przedmiotu reklamacji oraz komplet wymaganych dokumentów od Kupującego.

4.      Jeżeli po odbiorze przesyłki i potwierdzeniu listu przewozowego, Kupujący stwierdzi, że towar znajdujący się w przesyłce doznał w czasie przewozu ubytku lub uszkodzenia nie dającego się z zewnątrz zauważyć i zażądał od firmy kurierskiej w nieprzekraczalnym terminie 7 dni protokolarnego ustalenia stanu przesyłki, to wówczas samodzielnie składa reklamację do firmy kurierskiej fedex, za pośrednictwem formularza "druk reklamacja -interwencja" , stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. Do reklamacji należy dołączyć: oryginał listu przewozowego (egzemplarz pozostawiony przez kuriera), potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego wartość szkody w zależności od jej rodzaju (faktura VAT, rachunek za naprawę/kalkulację kosztów naprawy), oryginał protokołu szkodowego.

5.      Sprzedawca informuje, że jeśli Kupujący jest Konsumentem to zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty odbioru (wydania) towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, zawiadamiając o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną - mailowo lub pisemnie listem poleconym. Celem ułatwienia realizacji tego prawa, Sprzedawca proponuje dokonać tej czynności (oświadczenia o odstąpieniu) za pośrednictwem formularza„druk odstąpienia od umowy”, po uważnym zapoznaniu się z informacją „druk pouczenie o odstąpieniu od umowy”, stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.

DRUK ODSTĄPIENIA OD UMOWY         DRUK POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

6.      W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą. Wówczas Kupujący winien niezwłocznie przesłać zakupiony towar wraz z oświadczeniem i kserokopią faktury VAT na adres Sprzedawcy - FHU ROBMEX ul.sołtyka 12 31-529  Kraków z dopiskiem "zwrot", nie później niż do 14 dni od daty zawiadomienia. Kupujący dokonuje zwrotu towaru na własny koszt, tj. ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.      Kupujący winien zwrócić towar w stanie niezmienionym, bez śladów użycia, ani w żaden sposób nie uszkodzony, w niezniszczonym opakowaniu producenta, wraz z otrzymanymi dokumentami od Sprzedawcy (dokumentacja techniczna i karta gwarancyjną).

8.      Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia zgodności charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9.      Zwroty towarów przesłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.

10.  Sprzedawca po otrzymaniu towaru, prześle na adres Kupującego w terminie do 7 dni, fakturę korygującą na zwrócone towary i koszt przesyłki zgodnie z zamówieniem, celem potwierdzenia kopii faktury korygującej i odesłania jej na adres Sprzedawcy.

11.  Sprzedawca po otrzymaniu potwierdzonej kopii faktury korygującej dokona zwrotu należności za zwrócone towary i koszt przesyłki zgodnie z zamówieniem, w terminie do 7 dni na podany przez Kupującego rachunek bankowy.

12. dezynfekcja i czyszczenie  oczyszczaczapowietrza   preparatem  dyzynfekującym na koszt zamawiającego

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

  • zakup towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia (np. artykuły spożywcze)
  • zakup towarów wyprodukowanych wg specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych (np. meble na wymiar, garnitur szyty na miarę, biżuteria z wygrawerowaniem)
  • zakup zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. towary lecznicze, chusteczki nawilżane , wszystkie filtry do oczyszczaczy powietrza zamontowane w nowym oczyszczaczu lub kupione na wymiane a otwarte z folii))

Dostarczamy produkty Producentów