Nie ma produktów do porównania.

0

Nie masz żadnych produktów na liście życzeń.

Twój koszyk
0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Podsuma: 0,00 zł

Regulamin obowiązujący do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r

1. Właścicielem sklepu internetowego www.robmex.com.pl/sklep jest firma FHU ROBMEX W.BUKOWSKI,M.BUKOWSKI z siedzibą w Krakowie przy ulicy Sołtyka 12 (róg łazarza 5)

- NIP: PL678-25-35-059

2.      Ewentualną korespondencję do Sprzedawcy należy przesyłać drogą elektroniczną na adres sklep@robmex.com.pllub pisemnie listem poleconym pod adresem do korespondencji:FHU ROBMEX 31-529 KRAKÓW UL.SOŁTYKA 12 

3.      Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym ROBMEX.COM.PL może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - zwaną dalej Kupującym.

4.      Sprzedawca prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Przedmiotem sprzedaży są towary wymienione w ofercie Sprzedawcy, przedstawione na stronie internetowej www.sklep.robmex.com.pl w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

5.      Ceny wszystkich towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Do cen towarów należy doliczyć koszty dostawy podane w formularzu zamówienia. Koszt dostawy jest uzależniony od wybranej przez Kupującego w zamówieniu formy dostawy. 

6.      Ceną wiążącą dla Sprzedawcy i Kupującego jest cena widoczna na stronie internetowej w chwili składania przez Kupującego zamówienia na dany towar.

7.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.

8.      Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są dobrej jakości, fabrycznie nowe, posiadają wymagane przez polskie prawo atesty, instrukcje obsługi i są objęte gwarancjami poszczególnych producentów, a także stosownie do rodzaju danego towaru Sprzedawca podaje informacje, co do energochłonności towaru, a także inne dane i informacje wymagane w odrębnych przepisach.

 

§ 2. STATUS KUPUJĄCEGO A JEGO UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE

Z ZAWARCIEM UMOWY

1.      Jeżeli Kupujący jest osobą fizyczną lub prawną, nabywającą towar w celu związanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą to jego uprawnienia i obowiązki związane z zawarciem umowy sprzedaży regulują przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

2.      Jeżeli Kupujący jest osobą fizyczną nabywającą towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub działalnością gospodarczą (zwany dalej również Konsumentem) to jego uprawnienia i obowiązki związane z zawarciem umowy sprzedaży są uregulowane w szczególności przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.      Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.robmex.pl , niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularza zamówienia.

2.      Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3.      Składanie zamówień odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej sklepu. Podczas składania zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu dostawy, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego.

4.      Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany adres e-mail. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Sprzedawca potwierdzi wszystkie istotne postanowienia umowy sprzedaży. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, umowa uważana jest za zawartą. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji (umowa nie została zawarta). Sprzedawca zastrzega sobie prawo dodatkowej, telefonicznej weryfikacji otrzymanych zamówień.

5.      Wskazany przez Sprzedawcę czas wysyłki zamówienia (realizacji) jest to przybliżony czas, który liczy się od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę do chwili wydania towaru przewoźnikowi do przewozu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Czas wysyłki jest oznaczony w opisach poszczególnych towarów. Towary zostały podzielone na cztery grupy: towary z czasem wysyłki do 48 godzin, towary wysyłane do 4 dni, towary wysyłane do 7 dni, . W przypadku chwilowej niedostępności całości lub części towarów objętych zamówieniem, Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do Kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania lub anulowania całości zamówienia.

 

§ 4. FORMY PŁATNOŚCI

1.      Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy przed dostawą/odbiorem zamówionych towarów: BANK PEKAO III/o Kraków  
32124022941111000037231574. Jako tytuł przelewu należy wpisać przypisany numer zamówienia przesłany na adres e-mail.

2.      Gotówka przy odbiorze zamówionych towarów - w zależności od formy dostawy/odbioru: pracownikowi firmy kurierskiej FEDEX, pracownikowi firmy ROBMEX.

 

§ 5. DOSTAWA/ODBIÓR TOWARÓW

1.      Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym www.sklep.robmex.com.pl realizowane są na terenie całego kraju (Polska).

2.      Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą kurierską FEDEX. W momencie przekazania towaru do przewozu firmie kurierskiej FEDEX, Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie przez Sprzedawcę poprzez wysłanie informacji elektronicznej na adres e-mail podany w zamówieniu. Kupujący otrzymuje w przesłanej informacji numer listu przewozowego oraz datę wysłania towaru.

3.      Koszt dostawy jest doliczany do zamówienia automatycznie, po zaznaczeniu w trakcie zamawiania przez Kupującego wybranej formy dostawy. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

4.      Kupujący ma prawo wyboru formy dostawy/odbioru zamówionych towarów, może to być:

A. Gotówką - przy odbiorze osobistym zamówionego produktu w siedzibie firmy Robmex Kraków ul. Sołtyka 12

B. Pobranie (płatne gotówką przy odbiorze) - Wysyłka zamówienia następuje po mailowym potwierdzeniu zamówienia. Pełna wartość zamówienia wraz z kosztami przesyłki płatna gotówką kurierowi FEDEX w momencie doręczenia przesyłki.

C. Przelewem - wpłata na konto sklepu internetowego www.sklep.robmex.pl w formie przedpłaty.
NUMER KONTA BANKOWEGO 

BANK PEKAO III/o Kraków  
32124022941111000037231574

Uwaga: Na przelewie należy dopisać dane Nabywcy.

5.      Z chwilą wydania towaru przechodzą na Kupującego prawo własności towaru, korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

6.      Odbiór przesyłki od kuriera FEDEX musi zostać potwierdzony przez Kupującego czytelnym podpisem na dokumencie przewozowym (liście przewozowym).

7.      Odbierając przesyłkę od kuriera FEDEX Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia czy dostarczona przesyłka nie jest naruszona, czy nie doznała ona ubytku lub uszkodzenia dającego się z zewnątrz zauważyć (szkoda jawna). W przypadku zastrzeżeń, co do stanu doręczanej przesyłki, należy przed podpisaniem listu przewozowego, spisać z kurierem protokół szkodowy. Druk protokołu szkodowego posiada kurier FEDEX. W treści protokołu należy dokładnie określić stan przesyłki i ewentualne przyczyny szkody. Protokół musi być podpisany przez kuriera DHL i Kupującego. Zapis o sporządzeniu protokołu szkodowego winien być zamieszczony na liście przewozowym.

8.      Jeżeli po odbiorze przesyłki i po potwierdzeniu listu przewozowego, Kupujący stwierdzi, że towar znajdujący się w przesyłce doznał w czasie przewozu, ubytku lub uszkodzenia nie dającego się z zewnątrz zauważyć (szkoda ukryta), to winien w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty odbioru przesyłki, zażądać od firmy kurierskiej FEDEX protokolarnego ustalenia stanu przesyłki.

9.      Firma kurierska FEDEX ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenia przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do chwili wydania oraz za opóźnienia w przewozie przesyłki.

 

§ 6. GWARANCJE I SERWIS 

1.      Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są dobrej jakości, fabrycznie nowe, posiadają wymagane przez polskie prawo atesty i są objęte gwarancjami poszczególnych producentów lub importerów. Okres gwarancji jest uzależniony od producenta oraz rodzaju towaru. Okresy gwarancji producentów są podawane w opisach poszczególnych towarów na stronie internetowej sklepu.

2.      Sprzedawca zwraca uwagę na zamieszczony w niektórych kartach gwarancyjnych wymóg montażu urządzeń przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia pod rygorem utraty praw z gwarancji.

3.      Kupujący wraz z zamówionym towarem otrzymuje potwierdzoną przez Sprzedawcę kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu producenta oraz instrukcję obsługi, a także inne wymagane odrębnymi przepisami dokumenty. Wszelkie problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane punkty serwisowe producentów na terenie Polski. Adresy punktów serwisowych znajdują się w kartach gwarancyjnych oraz na stronach internetowych producentów.

 

§ 7. REKLAMACJE , ZWROTY ,ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.      Jeżeli po wydaniu towaru lub w trakcie jego użytkowania Kupujący stwierdzi, że towar posiada wady fizyczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych (gwarancji), bezpośrednio u producenta, we wskazanych w karcie gwarancyjnej punktach serwisowych (dotyczy towarów objętych gwarancją producenta) lub złożyć reklamację do Sprzedawcy. W celu złożenia reklamacji do Sprzedawcy, należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni licząc od dnia wniesienia reklamacji skutecznej, tj. zawierającej kompletne dane jw. oraz opis przedmiotu reklamacji i ewentualnie niezbędne dokumenty do jej rozpatrzenia.

2.      Sprzedawca informuje, że Kupujący może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

3.      Ewentualne ubytki lub uszkodzenia towaru powstałe podczas przewozu, dające się z zewnątrz zauważyć, należy zgłosić w momencie odbioru przesyłki, przed podpisaniem listu przewozowego kurierowi FEDEX i spisać protokół szkodowy oraz skontaktować się ze Sprzedawcą. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej ubytków lub uszkodzeń powstałych podczas przewozu, dających się z zewnątrz zauważyć, jest spisanie w momencie odbioru protokołu szkodowego (szczegółowo opisującego stan przesyłki i ewentualne przyczyny szkody) oraz przesłanie oryginału dokumentu na adres do korespondencji Sprzedawcy: FHU ROBMEX ul.sołtyka 12 31-529  Kraków. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni licząc od dnia wniesienia reklamacji skutecznej, tj. zawierającej kompletne dane jw. oraz opis przedmiotu reklamacji oraz komplet wymaganych dokumentów od Kupującego.

4.      Jeżeli po odbiorze przesyłki i potwierdzeniu listu przewozowego, Kupujący stwierdzi, że towar znajdujący się w przesyłce doznał w czasie przewozu ubytku lub uszkodzenia nie dającego się z zewnątrz zauważyć i zażądał od firmy kurierskiej w nieprzekraczalnym terminie 7 dni protokolarnego ustalenia stanu przesyłki, to wówczas samodzielnie składa reklamację do firmy kurierskiej fedex, za pośrednictwem formularza "druk reklamacja -interwencja" , stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. Do reklamacji należy dołączyć: oryginał listu przewozowego (egzemplarz pozostawiony przez kuriera), potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego wartość szkody w zależności od jej rodzaju (faktura VAT, rachunek za naprawę/kalkulację kosztów naprawy), oryginał protokołu szkodowego.

5.      Sprzedawca informuje, że jeśli Kupujący jest Konsumentem to zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty odbioru (wydania) towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, zawiadamiając o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną - mailowo lub pisemnie listem poleconym. Celem ułatwienia realizacji tego prawa, Sprzedawca proponuje dokonać tej czynności (oświadczenia o odstąpieniu) za pośrednictwem formularza„druk odstąpienia od umowy”, po uważnym zapoznaniu się z informacją „druk pouczenie o odstąpieniu od umowy”, stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.

6.Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje również osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu o charakterze niezawodowym, tzn. wynikającym w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

DRUK ODSTĄPIENIA OD UMOWY         DRUK POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

6.      W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą. Wówczas Kupujący winien niezwłocznie przesłać zakupiony towar wraz z oświadczeniem i kserokopią faktury VAT na adres Sprzedawcy - FHU ROBMEX ul.sołtyka 12 31-529  Kraków z dopiskiem "zwrot", nie później niż do 14 dni od daty zawiadomienia. Kupujący dokonuje zwrotu towaru na własny koszt, tj. ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.      Kupujący winien zwrócić towar w stanie niezmienionym, bez śladów użycia, ani w żaden sposób nie uszkodzony, w niezniszczonym opakowaniu producenta, wraz z otrzymanymi dokumentami od Sprzedawcy (dokumentacja techniczna i karta gwarancyjną).

8.      Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia zgodności charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9.      Zwroty towarów przesłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.

10.  Sprzedawca po otrzymaniu towaru, prześle na adres Kupującego w terminie do 7 dni, fakturę korygującą na zwrócone towary i koszt przesyłki zgodnie z zamówieniem, celem potwierdzenia kopii faktury korygującej i odesłania jej na adres Sprzedawcy.

11.  Sprzedawca po otrzymaniu potwierdzonej kopii faktury korygującej dokona zwrotu należności za zwrócone towary i koszt przesyłki zgodnie z zamówieniem, w terminie do 7 dni na podany przez Kupującego rachunek bankowy.

12. urządzenia typu nawilżacze ,osuszacze domowe , klimatyzatory przenośne , oczyszczacze powietrza podlegają po zwrocie czyszczeniu i dezynfekcji na koszt kupującego .Filtry od oczyszczaczy powietrza nie podlegaja zwrotowi

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

  • zakup towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia (np. artykuły spożywcze)
  • zakup towarów wyprodukowanych wg specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych (np. meble na wymiar, garnitur szyty na miarę, biżuteria z wygrawerowaniem)
  • zakup zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. towary lecznicze, chusteczki nawilżane , wszystkie filtry do oczyszczaczy powietrza zamontowane w nowym oczyszczaczu lub kupione na wymiane a otwarte z folii))
  • towar uszkodzony mechanicznie

& 7.1 Rękojmia dla Przedsiębiorców

1.Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę.

2. Jeżeli ma wadę ,przedsiębiorca może :

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
  • Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
  • Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
  • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy.
  • Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.

2.      Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (odcień koloru, proporcje towaru itp.) nie mogą stanowić podstawy reklamacji zakupionych towarów.

3.      Wszystkie wymienione towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

4.      Zawartość internetowego sklepu www.sklep.robmex.pl , tj. oferty towarów, cenniki znajdujące się na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

5.      Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.robmex.pl  jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę firmę Robmex danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.). Dane osobowe Kupującego będą wykorzystywane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, ich zmiany lub  żądania całkowitego usunięcia z systemu.

6.      Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz.1495 ze zm.) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Jeśli Kupujący zamierza z tego prawa skorzystać to należy sprzęt odesłać na własny koszt na adres   FHU ROBMEX ul.sołtyka 12 31-529  Kraków, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedawcy.

7.      Strony zobowiązują się wszelkie ewentualne spory regulować polubownie. W przypadku nieuregulowania polubownie zaistniałego między Stronami sporu, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy, według wyboru dokonywanego przez powoda.

8.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 50 poz. 601 ze zm.), chyba że ma zastosowanie ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa.

9.      Niniejszy regulamin wraz z załącznikami wyspecyfikowanymi w ust. 10 oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) jest dostępny pod adresem internetowym Sprzedawcy lub pisemnie pod adresem  FHU ROBMEX ul.sołtyka 12 31-529 Kraków

10.  Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. Wszelkie zmiany do regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od opublikowania – zamieszczenia na stronie internetowej Sprzedawcy i wskazaniu przez Sprzedawcę daty od której będą obowiązywać.

Dostarczamy produkty Producentów